Droonide lennutamise info: 

Drooni lennutamise turvalisuse ja lubade olemasolu eest vastutab drooni lennutaja.

Info: https://www.transpordiamet.ee/lennundus-ja-lennuohutus/droonidmehitamata-ohusoidukid/geograafilised-alad#lennuinfotsoonid

Audru ringraja ohutusnõuded ja eeskirjad

Kehtivad alates 05.02.2013 

  1. Mõisted

Audru ringrada – operaator, kes korraldab tegevusi ja majandab multifunktsionaalset  auto- ja motoringrada koos kõigi sinna kompleksi kuuluvate ehitiste ja rajatistega, asukohaga Papsaare külas, Audru vallas, Pärnumaal;

Pit-lane – ringraja stardisirge ja ringraja hoonestuse ning võistlejate vahelisel alal paiknev piiratud liikumiskiirusega 12 meetri laiune ringraja osa, mis algab ringrajalt mahasõiduga ning lõpeb ringrajale pealesõiduga;

Ringrada – Audru ringraja koosseisu kuuluv ühesuunalise liiklusega suletud tee, mis on ette nähtud auto- ja motospordi harrastamiseks ning sõiduoskuste ning tehnika ohutuks arendamiseks;

Võistlejate parkla- pit-lane ja Audru ringraja hoonestusega piirnev asfalteeritud maa-ala, mis on ette nähtud võistlejate ja võistlejate tehnika paigutamiseks;

Publiku ala – Audru ringraja koosseisu kuuluv ala, kuhu on juurdepääs publikul ringrajal toimuva jälgimiseks;

Väljasõiduala – ringrajaga piirnev ala, mis on rajatud tagamaks ringrajalt välja sõitvate sõidukite ohutus ja võimalikult väikesed kahjustused;

Evakuatsioonitee – ringrada ümbritsev ning võistlejate parklat ning publiku ala läbiv tee, mis on ette nähtud operatiivsõidukite (kiirabi, tuletõrje, puksiir jne) liikluseks;

Ringraja personal – Audru ringraja volitatud personal, kellel on õigus anda korraldusi Audru ringraja nimel;

Burn-out – seisval või vähesel määral liikuva sõiduki rataste pööreldalaskmine viisil, mis tekitab asfaldile kahjustusi;

Rajasõidu pilet – Audru ringraja volitatud personalilt või vastavast piletimüügiautomaadist soetatud pilet, mis annab õiguse vastavalt kehtestatud korrale ringrajal sõitmiseks;

Rajakohtunik –Audru ringraja volitatud isik, kes tegeleb võistlejate informeerimise või juhendamisega rajal sõitmise ajal, sellele eelnevalt või järgnevalt.

 2. Üldised reeglid

2.1   Ringrajal on lubatud sõita vastavalt Rajakasutuse reeglitele selleks ettenähtud aegadel kasutades rajalepääsuks ettenähtud väravaid ning olles eelnevalt rajal sõitmiseks registreerunud;

2.2   Sõidukite suurimaks lubatud kiiruseks parklates ja publiku liikumisaladel on jalakäija liikumiskiirus (max 10 km/h). Parkimine on lubatud vaid parkimiskohtadena tähistatud kohtadele. Mittekorrektselt pargitud sõiduk võidakse teisaldada sõidukivaldaja kulul;

2.3   Sõidukite suurimaks lubatud kiiruseks pit-lane´l on 50 km/h;

2.4   Selleks volitamata isikutel on keelatud viibida ringraja väljasõidualadel ja evakuatsiooniteedel, välja arvatud juhul kui isik on sinna sattunud ringrajalt väljasõidu tulemusena;

2.5   Lastel ja teistel juhtimisõiguseta isikutel on keelatud kasutada mootorsõidukeid. Laste tegevuse eest vastutavad laste vanemad või volitatud esindajad;

2.6   Müra tekitamine ajavahemikul õhtul kella 2000-st kuni hommikul kella 0800-ni on keelatud. Nimetatud ajavahemikul on keelatud käivitada mootorsõidukite, mille müratase ületab tänavaliikluses lubatud sõidukite mürataset, mootoreid;

2.7   Mitte mingisuguste kaupade ega esemete ladustamine ei ole lubatud hoone ega raja sisse- ja väljapääsude ette. Samuti on rangelt keelatud asjade ladustamine ja sõidukite parkimine evakuatsiooniteedele;

2.8   Kõikide kehtivate seadusest tulenevate keskkonnareeglite järgimine on kohustuslik. Prügi ladustamine on lubatud vaid selleks konkreetselt ettenähtud kohtadesse tingimusel, et ladustatav prügi mahub paigaldatud konteineritesse. Juhul kui prügikonteinerid on täis, ei ole lubatud prügi ladustamine konteineri kõrvale. Kui prügi ladustamise asukohtades on erinevad konteinerid erinevat liiki jäätmetele, tuleb prügi liigiti sorteerida;

2.9   Keskkonnaohtlike jäätmete ladustamine ringraja territooriumile on rangelt keelatud, kui ei ole konkreetse ürituse juhendiga määratud keskkonnaohtlike jäätmete ladustamise täpsemat korda. Sõidukite vigastustes tulenevad vedelike lekked tuleb likvideerida viivitamatult ning teavitada tekkinud reostusest ringraja personali;

2.10                   Punktide 2.6, 2.7 ja 2.8 rikkumisel vastutab tekitatud kahju eest kahju põhjustaja.

2.11                   Erilist tähelepanu tuleb pöörata tuleohtlike materjalide (kütused, õlid jms) käitlemisele tagamaks tuleohutuse. Sõidukite tankimise ajal tuleb hoida läheduses vähemalt 6kg kustutusainega pulberkustuti või muud tüüpi vähemalt samade kustutusvõimetega tulekustuti. Kütust on lubatud hoida vaid selleks ettenähtud kanistrites järgides sealjuures kõiki tuleohutuse nõudeid. Tuleohtlike materjalide käitleja vastutab täielikult materjalide poolt põhjustatud kahjude tekkimise eest;

2.12                   Keskkonna säästmise eesmärgil tuleb kõik energiat tarbivad seadmed (valgustid, küte, tehnilised seadmed) välja lülitada ajaks kui neid ei kasutata;

2.13                   Elektrivõrgu kasutamine on lubatud vaid juhul kui selles on eelnevalt ringraja personaliga kokku lepitud. Omavoliline elektriühenduste tekitamine on rangelt keelatud;

2.14                   Igasugusest ringrajale tekitatud kahjust tuleb viivitamatult teavitada ringraja personali esitades selleks kirjaliku seletuse toimunu kohta. Tekitatud kahjude eest vastutab iga kahju tekitaja personaalselt. Kahjustuste alla kuuluvad muu hulgas, aga mitte ainult, kahjustused piiretele, väravatele, asfaldile, kaablitele, torustikele, elektrisüsteemile jne.

2.15                   RANGELT ON KEELATUD ASFALDISSE AUKUDE TEKITAMINE PUURIMISE, VAIADE RAMMIMISE VÕI MIS IGANES MUUL VIISIL. Samuti on rangelt keelatud nn burnout. Trahv asfaldisse augu puurimise ja/või burnout-i korral on 200EUR.

2.16                   Grillimine ja lahtise tule kasutamine ringrajal, pit-lane´l ja võistlejate parkla alal on keelatud;

2.17                   Suitsetamine on keelatud kõikides ruumides ning pit-lane´l;

2.18                   Igasugune äriline tegevus, nagu näiteks kaupade ja teenuste müük ning tootepresentatsioonid, on ringraja territooriumil lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel;

2.19                   Igasugune reklaammaterjalide levitamine ringraja territooriumil on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel;

2.20                   Audru ringraja personali poolt antud korraldused on täitmiseks kohustuslikud.

2.21                   Audru ringrajal on õigus kehtestada täiendavaid ringrajal kehtivaid reegleid.

3.      Rajakasutuse reeglid

3.1   Juhtimisõigus

3.1.1       Rajal on lubatud sõita Liiklusseaduse nõuetele vastavate, Eesti Autospordi Liidu või Eesti Mootorrattaföderatsiooni poolt kehtestatud tehnilistele tingimustele vastavate sõidukitega. Sõiduki juht peab enne sõidu alustamist veenduma, et sõiduk on tehniliselt korras ega kujuta enesest ohtu selles sõitvatele ja kolmandatele isikutele. ATV-d, veokid, kaubikud, traktorid ja muud sarnased sõidukid ei ole lubatud rajale;

3.1.2       Sõiduki juhil peab olema sõiduki juhtimist lubav juhiluba või vastav kehtiv võistlejalitsents;

3.1.3       Iga rajal sõitval sõidukil peab olema kehtiv rajal sõiduõigust võimaldav pilet;

3.1.4       Rajakasutuse aastakaardi kasutamine on lubatud vaid aastakaardil märgitud isikule, kes peab suutma igal hetkel esitada ringraja personalile isikut tõendava dokumendi. Aastakaardi üleandmine kolmandale isikule on keelatud. Nimetatud keelu rikkumine toob kaasa aastakaardi tühistamise ilma hüvitist maksmata;

3.1.5       Ostetud rajasõidu piletid kaotavad kehtivuse iga aasta 31-l detsembril. Sõitmata jäänud aega ega ringe järgnevale perioodile edasi ei kanta ega kompenseerita;

3.1.6       Ringrajapersonalil on õigus eemaldada rajalt või keelduda rajale lubamisest sõidukeid, mille tehniline seisukord annab alust arvata, et tegemist on potentsiaalselt ohtliku sõidukiga. Nimetatud põhjusel rajalt eemaldamise korral ei kompenseerita saamata jäänud teenuseid;

 

3.2   Nõuded auto tehnoseisundile

3.2.1       Auto juht vastutab osaleva auto tehnilise seisukorra eest. Tehniline seisukord peab tagama auto ohutu kasutamise rajal ning välistama mistahes vedelike lekked;

3.2.2       Nõutud on töökorras lähi-, suuna-, ja pidurituled ning vähemalt 2 tahavaatepeeglit. Sõidu ajal peavad põlema lähituled või neid asendavad päevasõidutuled;

3.2.3       Esiklaasi ja esimeste küljeklaaside läbipaistvus peab vastama tänavaliikluses sätestatud tingimustele ning peab olema tagatud mistahes tingimustes;

3.2.4       Nõutud on paigaldada vähemalt esimene pukseerimissilmus, soovitavalt ka tagumine pukseerimissilmus;

3.2.5       Audru ringrada ei teosta autode tehnilist kontrolli, kuid tal on õigus hinnata auto tehnilise seisundi sobivust rajal sõitmiseks ning vajadusel sõiduki sõitmine keelata;

 

3.3   Nõuded mootorratta tehnoseisundile

3.3.1       Mootorratta juht vastutab osaleva mootorratta tehnilise seisukorra eest. Tehniline seisukord peab tagama mootorratta ohutu kasutamise rajal ning välistama mistahes vedelike lekked;

3.3.2       Mootorrataste tuled tuleb kinni kleepida ning õli ja muude vedelike korgid lahtitulemise vältimiseks stoperdada.;

3.3.3       Audru ringrada ei teosta mootorrataste tehnilist kontrolli, kuid tal on õigus hinnata mootorratta tehnilise seisundi sobivust rajal sõitmiseks ning vajadusel sõiduki sõitmine keelata;

 

3.4   Audru ringrajal sõitmine

3.4.1       Audru ringrajale on lubatud sõita vaid selleks ettenähtud väravate kaudu;

3.4.2       Liiklus Audru ringrajal on ühesuunaline –liiklus toimub vastupäeva. Vastassuunas liikumine on igal juhul rangelt keelatud. Reegli rikkumisel rahatrahv 100€ iga rikkumise kohta.

3.4.3       Kogu Audru ringraja osas on peatumine keelatud, välja arvatud juhul kui peatumise on põhjustanud tehniline rike. Tagasipöörded ja tagurdamine on ringrajal keelatud. Reegli rikkumisel rahatrahv 100€ iga rikkumise kohta;

3.4.4       Juhul kui sõiduk on jäänud ringrajal seisma kas tehnilisel põhjusel või avarii tõttu, kohustub sõiduki juht sõiduki juures viivitamatult lahkuma ohutusse kohta ning teatama sellest viivitamatult telefonile ringraja hädaabitelefonile. Rajal peatunud sõiduki transpordib ohutusse kohta ringraja personal. Sõiduki evakueerimisega seotud kulud kannab sõiduki kasutaja;

3.4.5       Audru ringrajal on õigus sõiduk kinni pidada kuni pukseerimiskulude tasumiseni;

3.4.6       Seiskunud või avariilise sõiduki pukseerimisel on parima pukseerimisviisi üle otsustamise õigus Audru ringraja personalil. Audru ringraja personal teeb endast kõik oleneva, et pukseerimine ei tekitaks sõidukile täiendavaid vigastusi, kuid juhul kui sõiduki vigastustest või rikkest tulenevalt ei ole selle pukseerimine täiendavaid vigastusi tekitamata võimalik, ei ole sõiduki omanikul õigust tekkinud vigastuste eest hüvitist nõuda;

3.4.7       Naastrehvide kasutamine ringrajal on keelatud;

3.4.8       Mootorratturitel on kohustus kanda motosõiduks ettenähtud üheosalist kinnist kiivrit, kindaid, saapaid ning sõidukombenesiooni;

3.4.9       Sõidu ajal peavad autos viibijad kandma kaitsekiivreid ja kinnitama turvavööd;

3.4.10     Autos tohib viibida korraga üks kaassõitja;

3.4.11     Mootorrattal ei tohi ringrajal sõitmise ajal viibida kaasreisijat;

3.4.12     Nii auto juht kui kaasreisija peavad sõidu ajal kandma mittesulavast materjalist pikkade varrukate ja säärtega riietust, kinniseid jalanõusid ning soovitatav on kasutada sõidukindaid. Keelatud on kasutada jalatseid, mis võivad sõidu ajal jalast tulla;

3.4.13     Avariipaikadel on igasugune möödasõit teistest sõitvatest sõidukitest keelatud. Avariipaikadest möödudes tuleb vähendada liikumiskiirust selliselt, et oleks tagatud ohutus, kuid kiirus ei tohi ületada 50 km/h. Rajakohtunike poolt antavaid korraldusi tuleb täita vältimatult. Vilkuvate tuledega rajajulgestusautost möödasõit on keelatud, välja arvatud juhul kui rajajulgestusautost antakse korraldus möödumiseks. Käesolevas punktis toodud reeglite rikkumise eest karistatakse sõiduki juhti ringrajalt eemaldamisega;

3.4.14     Juhul kui ringrada on suletud avariide tõttu või muudel põhjustel, informeeritakse sellest kohtunikepunktis punaste lippudega. Punaste lippude signaali korral tuleb vähendada sõidukiirust ning sõita esimesel võimalusel rajaboksi. Juhul kui boksitee lõpus näidatakse punast lippu või põleb punane foorituli, on ringrajale sõitmine rangelt keelatud;

3.4.15     Audru ringrajal on õigus ohtliku sõidustiiliga või rikkega sõiduk rajalt kõrvaldada, näidates stardijoonel musta lippu. Musta lipu saanud sõiduk kohustub sõitma ringi lõpuni ning lahkuma ringi lõpus boksiteele.

 

3.5   Möödumine aeglasemast sõidukist

3.5.1       Möödasõit on lubatud ainult vasakult ja möödasõidu soovi märgiks tuleb autol sisse lülitada vasak suunatuli või mootorratturil anda käega märku;

3.5.2       Aeglasemast eesliikujast tohib mööda alles siis, kui eesolev auto selleks parempoolse suunatulega või mootorrattur käega märku annab;

3.5.3       Kui möödumiseks on antud lubav märguanne, vastutavad möödasõitja ja möödasõidetav manöövri ohutuse eest solidaarselt;

3.5.4       Juhile, kes ühe ringi jooksul alates taganttulija poolsest märguandest ei võimalda kiirema sõiduki möödasõitu antakse hoiatus, teisel korral eemaldatakse sõiduki juht rajalt;

3.5.5       Keelatud on möödasõit kollaste lippude alas. Kollaste lippude ala algab esimesest kollasest lipust ning lõpeb rohelise lipuga. Audru ringrada võib keelata möödasõidu konkreetselt määratud rajalõikudel. Sellisel juhul tähistatakse ala kollaste lippudega.

 

3.6   Vastutus

3.6.1       Rajal sõitjad sõidavad rajal omal vastutusel. Audru ringrada ja ringraja personal ega rajapäevade korraldajad ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Ringrajal sõitjad vabastavad eelpool nimetatud isikud vastutusest;

3.6.2       Mistahes osalejatele (ka. iseendale) või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjude eest vastutab sõiduki juht. Juhul kui kahju tekkimises osales mitu sõidukit ja osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, kuulub vaidlus lahendamisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mitte mingil juhul ei ole punktis 3.6.1 nimetatud isikud selles vaidluses osapoolteks;

3.6.3       Sõiduki juht vastutab kõikide ringrajale ja ringraja kompleksi rajatistele tekitatud kahjustuste eest ning kohustub kahjustused hüvitama hiljemalt 10 päeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest.

 

3.7   Müra ja keskkond

3.7.1       Igasugusest keskkonnareostusest tuleb viivitamatult teatada Audru ringraja personalile;

3.7.2       Sõidukeid, mis ei vasta Audru ringrajal kehtestatud müranormidele, ei lubata ringrajale sõitma. Audru ringraja personalil on õigus igal ajal teostada sõidukite mürataseme mõõtmist Audru ringraja poolt aktsepteeritud ja Audru ringraja poolt seadistatud mõõteseadmega. Juhul kui sõiduk on läbinud mürataseme kontrolli ning lubatud ringrajale sõitma, kuid sõitmise käigus tehtava mõõtmise tulemused ületavad kehtestatud norme, ei ole lubatud sõidukil ringrajal sõitmist jätkata. Mürataseme ületamise tulemusena rajal sõitmise keelamisel ei hüvitata sõitmata jäänud rajaaega;

3.7.3       Müranormide kehtestamisest teatab Audru ringrada ette vähemalt 30 päeva oma ametliku veebilehe kaudu.

 

3.8   Muud tingimused

3.8.1       Sõitmine ringraja ühenduslõikudel ja evakuatsiooniteedel on keelatud;

3.8.2       Audru ringraja personali poolt antud korralduste täitmine on kohustuslik;

3.8.3       Igasuguste tasuliste teenuste (sõidukoolitused, rajatakso jms) osutamine on ilma Audru ringraja eelneva kirjaliku kooskõlastuseta keelatud;


Osaleja kinnituskiri

Audru ringrajal toimuv sõitmine ei ole võistlus ega võistluslikku elementi sisaldav tegevus, vaid sõidutreening. Treeningu sisuks on harjutada erinevate sõiduvõtete efektiivsust liikluseks suletud territooriumil, ning eesmärgiks on parendada osalejate oskuseid sõiduki kontrollimiseks piirsituatsioonides. Ringi läbimise aega mõõdetakse vaid osalejatele tagasiside andmiseks ja neid ei kasutata paremusjärjestuse väljaselgitamiseks. Osalejal on õigus sõita tema poolt valitud kiirusega, tagades ohutuse iseendale, teistele osalejatele ja kolmandatele osapooltele. Keelatud on mistahes osalejate vaheline konkureerimine rajal ja ohtlikud manöövrid.

Üldised kinnitused
Olen tutvunud rajakasutuse juhendiga ja kohustun kogu rajasõidu vältel täitma kõiki selles sisalduvaid nõudeid. Olen teadlik, et antud dokumendi allkirjastamine omab juriidilist jõudu koos tulenevate kohustuste ja tagajärgedega. Juhul kui juhendi-, antud dokumendi- või korraldaja poolsete nõuete täitmine ei ole võimalik või ma ei soovi seda teha olenemata põhjustest, olen kohustatud loobuma edasisest üritusel osalemisest ilma osalustasu tagastuseta ja mistahes kulude hüvitamiseta Audru ringraja poolt. Eelnimetatu ei vabasta määratud rahatrahvi tasumisest, kui selline trahv on juhendiga ette nähtud, ega tekitatud kahju hüvitamiskohustusest.

Olen teadlik, et sõiduki juhtimine ja autos kaassõitjana viibimine on ohtlik. Sõidutreeninguga seoses eksisteerib reaalne risk, et juht kaotab sõiduki üle kontrolli, toimub kokkupõrge teiste rajal liikujatega, rajal- või raja kõrval asuvate objektidega, otsasõit teisele osalejale, korraldajale või kolmandale osapoolele. Selliste õnnetuste tagajärg võib olla ulatuslik materiaalne kahju mulle endale, kohustus hüvitada tekitatud kahju teisele osalejale, sõiduki omanikule, korraldajale või kolmandale osapoolele. Samuti võib õnnetus lõppeda juhi, kaassõitja, teise osaleja, korraldaja või kolmanda osapoole kehaliste vigastuste, püsivate kehaliste puuete tekkega või surmaga. Mulle on selgitatud, kuidas ohuolukordade tekkimise tõenäosust saab vähendada. Reeglite enesele selgeks tegemine on minu kohustus. Saan aru, et korraldajate poolt antud selgitused ei välista ohtlikke olukordi, õnnetusjuhtumite toimumist ja kahju tekkimist.

Vastutan oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Olen teadlik, et korraldaja ei saa tagada teiste treeningul osalejate poolt ürituse reeglite täitmist ja seda, et osalevad sõidukid on tehniliselt korras. Samuti saan aru, et ringrajale juurdepääs ei ole täielikult suletud kolmandatele isikutele, ning seetõttu ei saa välistada nende poolt osalejatele kahjude tekitamist või neile kahju tekkimist.

Kohustun kasutama isiklikke kaitsevahendeid vastavalt rajasõidu juhendile, järgima rajasõidu juhendi nõudeid ning Audru ringraja personali korraldusi ja märguandeid. Teen kõik endast oleneva, et ohuolukordi ja õnnetusi vältida. Õnnetuse vältimatuse korral püüan vähendada teistele osalejatele, kolmandatele osapooltele ning korraldajatele tekkida võivat kahju. Kahju tekkimisel minule endale minu tegevuse- või tegevusetuse tõttu kohustun mitte esitama nõudeid korraldajale, korraldamisega seotud isikutele, teistele osalejatele või kolmandatele osapooltele. Kui minule põhjustatakse kahju teise osaleja või kolmanda osapoole poolt, siis on minu kohustus tegeleda kahju sissenõudmisega süüdlaselt. Kui tekib vaidlus süülisuse või kahju hüvitamise osas, siis ma lahendan sellise vaidluse läbirääkimiste teel või Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras. Mitte mingil juhul ei nõua ma kahjude hüvitamist Audru ringrajalt ega korraldamisega seotud isikutelt. Samuti ma ei nõua nende kaasamist kahju hüvitamist puudutavatesse vaidlustesse.

Olen teadlik, et reeglina kindlustusseltsid ei hüvita liikluseks suletud territooriumil toimuvate sõidutreeningute käigus osalejale tekkinud ja teistele osapooltele tekitatud kahju, välja arvatud juhul kui kindlustusseltsiga on sõlmitud eelnevalt vastavasisuline kokkulepe.

Juhi kinnitused
Olen minu poolt juhitava sõiduki omanik või kasutan sõidukit volituse alusel. Viimasel juhul olen saanud omanikult nõusoleku kasutada sõidukit ringrajal toimuval sõidutreeningul. Sellise volituse olemasolu tõestamine on minu kohustus. Kui ma ei ole sõiduki omanik, siis vastutan isiklikult sõiduki omaniku ees mistahes sõidukile tekkinud kahju või ebatavalise kulumise korral, isegi kui kahju tekkis kellegi teise süülise käitumise tõttu. Kohustun vastuvaidlematult alluma kindlustusseltside poolt esitatavatele regressinõuetele.

Veendun enne treeningsõidu alustamist, et minu poolt juhitava sõiduki tehniline seisukord vastab rajasõidu juhendi nõuetele.

Ma ei juhi sõidukit alkoholi-, ravimite-, narkootiliste ainete- või haigusnähtude mõju all, ning samuti üleväsinuna või kui eksisteerivad mistahes muud asjaolud, mis ei võimalda mul keskenduda sõiduki juhtimisele ohutul viisil.

Kui luban treeningsõidu ajaks autosse kaassõitja, siis veendun, et kaassõitja on oma allkirjaga kinnitanud nõusolekut alluda rajasõidu juhendile.

Juhul kui olen saanud Audru ringraja personali käest kasutamiseks ajamõõteseade (transponder) väärtusega 750€. Kohustun seadme tagastama ürituse lõppemisel ja selle kadumise või kahjustumise korral hüvitama koheselt seadme maksumuse.

Kaassõitja kinnitused
Viibides autos kaassõitjana vabastan auto juhi vastutusest mulle õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkiva kahju korral.